Durum: Temmuz 2010

§ 1 Genel - Kapsam

(1) Bu genel şartlar ve koşullar münhasıran geçerlidir; sadece §§ 14, 310 BGB anlamında girişimciler için geçerlidir. Geçerliliğini açıkça kabul etmedikçe, müşterinin hüküm ve koşullarımızla çelişen veya bunlardan sapan hiçbir şart ve koşulunu tanımıyoruz. Ne ihmal edilen itiraz ne de müşteri siparişinin uygulanması, harici hüküm ve koşulların kabul edildiğini göstermez. Şartlar ve koşullarımız, müşterinin çelişkili veya farklı hüküm ve koşullarının bilgisi dahilinde müşteriye rezervasyonsuz olarak teslimat gerçekleştirmemiz durumunda da geçerlidir.

(2) Genel hüküm ve koşullarımız, müşteri ile ilerideki ticari ilişkiler için de geçerlidir; tekrarlanan bir açık anlaşma gerekli değildir.

§ 2 Teklif - Sözleşmenin Akdedilmesi

(1) Tekliflerimiz, yazılı olarak açıkça teyit edilmedikçe değişebilir ve bağlayıcı değildir.

(2) Siparişler, yazılı olarak teyit edildiği veya tarafımızca yerine getirildiği takdirde kabul edilmiş sayılır. Bu durumda fatura, sipariş onayı olarak kabul edilir.

(3) Broşürlerimizde, kataloglarımızda veya benzeri belgelerimizde ve teklifimizde yer alan bilgiler, özellikle resimler, çizimler, açıklamalar, boyutlar, ağırlık, performans ve tüketim verileri ile teslimat süreleri, bu Bilgiler’de belirtilmedikçe yalnızca yaklaşık değerlerdir. bağlayıcı olarak açıkça belirtilmiştir. Müşteri için makul olmayan bir sapma olmadıkça, teklifimizin açıklamasından küçük sapmalar onaylanmış olarak kabul edilir.

(4) Yazım hataları veya hesaplama hataları, müşteri bir düzeltmeyi reddederse, sözleşmeden çekilmemize izin verir. Bu durumda, müşterinin tazminat talepleri hariç tutulur.

§ 3 fiyatlar ve ödeme koşulları

(1) Siparişin verildiği andaki güncel fiyatlar geçerlidir. Müşteri fiyat talep etmemiş ise sipariş vererek geçerli fiyatları kabul eder.

(2) Tüm fiyatlar bağlayıcı değildir, fabrika teslimi artı ilgili yasal satış vergisi. Paketleme ve nakliye masrafları ve müşteri hesabına aittir. Müşterinin hesabına malları sigortalama hakkına sahibiz, ancak zorunlu değiliz.

(3) Bağlayıcı tekliflerdeki veya maliyet tahminlerindeki fiyatlar, sunulmasından sonra en fazla dört ay süreyle geçerlidir. Siparişin verilmesi ile teslimat arasında sorumlu olmadığımız nedenlerle üretim maliyetleri artarsa, fiyatları buna göre ayarlama hakkına sahibiz.

(4) Sipariş onayında aksi belirtilmedikçe, satın alma fiyatı fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenecektir. Bundan sonra müşteri ihtarsız da olsa ödemede temerrüde düşer. Bu durumda, %8 p temerrüt faizi alma hakkına sahibiz. a. mevcut baz oranın üzerinde talep etmek. Temerrütten kaynaklanan daha yüksek zararı kanıtlayabilirsek, bunu iddia etme hakkına sahibiz.

(5) Müşterinin ödemede temerrüde düşmesi, bize tam ödeme yapılana kadar teslimatları durdurma veya yalnızca teslimatta nakit karşılığı teslimat yapma hakkı verir.

(6) Müşterinin farklı hükümlerine rağmen, ödemeleri başlangıçta müşterinin eski borçlarına mahsup etme hakkına sahibiz. Masraflar ve faiz zaten ortaya çıkmışsa, ödemeyi önce maliyetlere, sonra faize ve son olarak da ana hizmete mahsup etme hakkına sahibiz.

(7) Bir ödeme, yalnızca miktarı serbestçe elden çıkarabildiğimiz zaman yapılmış sayılır. Senet veya çek ile ödeme yapılması durumunda, ödeme ancak itfa edildiğinde yapılmış sayılır. Çek veya senet protestosu durumunda, çek veya senet iadesine karşı adım adım anında nakit ödeme talep edebiliriz.

(8) Müşteri, yalnızca bizim tarafımızdan tartışılmamış veya kabul edilmiş talepler ile yasal olarak belirlenmiş talepler için mahsup edebilir. Bu, garanti taleplerinden kaynaklanan talepler için de geçerlidir. Müşterinin karşı talebi aynı sözleşme ilişkisine dayanıyorsa, müşterinin alıkoyma hakkı vardır.

(9) Müşterinin kredibilitesi veya ödemeye istekliliği hakkında meşru şüpheler varsa veya müşterinin sorumlu olduğu nedenlerle bir sipariş gerçekleştirilmezse, sözleşmeden çekilme hakkına sahibiz. Bu durumda, müşteri bize fiili giderlerimizi tazmin etmeli ve kaybedilen kâr için tazminat olarak net sözleşme bedelinin %10’u oranında sabit oranlı tazminat ödemelidir. Daha büyük bir zarara uğramamız durumunda, ispata karşı daha büyük zararın tazminini talep etme hakkımızı saklı tutarız. Net sözleşme bedelinin %10’u tutarındaki sabit oranlı tazminat, müşterinin herhangi bir hasar olmadığını kanıtladığı ölçüde düşürülür.

§ 4 Teslimat Süresi ve Teslimat / Paketlemede Gecikme

(1) Teslimat süreleri, bilgimiz ve inancımız dahilinde tarafımızca verilir, ancak yazılı olarak açıkça başka bir şey kararlaştırılmadıkça, her zaman bağlayıcı değildir. Teslimat süresi, müşterinin işbirliği yapma yükümlülüğü yerine getirilmeden başlamaz. Bu, özellikle üzerinde anlaşmaya varılmış bir peşinatın ödenmemesi durumunda geçerlidir.

(2) Malın işyerimizden ayrılması veya süresi dolmadan sevkiyata hazır olduğuna dair bildirimin gönderilmesi durumunda teslimat süresi tamamlanmış olur. Müşterinin sipariş edilen malları alacağı veya çağıracağı konusunda anlaşmaya varılmışsa, teslim alma / geri çağırma, sabit bir tarih kararlaştırıldıysa bu noktada, aksi takdirde teslim alınmasından sonraki beş iş günü içinde yapılmalıdır. Sevkiyat için hazır olma bildirimimiz. Müşteri bu yükümlülüğe uymadığı takdirde ihtara gerek kalmaksızın kabulde temerrüde düşmüş olacaktır.

(3) Müşterinin kabulü temerrüde düşmesi veya diğer işbirliği yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde, bunun sonucunda maruz kaldığımız zararın tazminini, her türlü ek masraflar da dahil olmak üzere talep edebiliriz. Müşteri, 8 günlük bir ödemesiz süre belirledikten sonra bile malları kabul etmezse, – diğer haklarımıza halel gelmeksizin – malları, masrafları ve riskleri müşteriye ait olmak üzere depolama veya başka bir şekilde elden çıkarma hakkına sahibiz.

(4) Mücbir sebepler veya üzerinde etkimiz olmayan diğer olaylar nedeniyle teslimatın gecikmesi veya yerine getirilmemesi durumunda, sözleşmenin ifasının makul olmadığı durumlarda her iki taraf da sözleşmeden çekilebilir. Böyle bir durumda, teslimatta bir gecikme olsa bile, söz verilen teslimat tarihi buna göre ertelenecektir. Bu, müşterinin herhangi bir tazminat talebiyle sonuçlanmaz.

(5) Müşteri, teslimatta temerrüde düştüğümüzden sonra bize en az üç haftalık makul bir ödemesiz süre verirse, bu sürenin sonuçsuz geçmesinden sonra sözleşmeden dönme veya ifa yerine tazminat talep etme hakkına sahiptir. (4) numaralı paragrafta belirtilenler dışındaki nedenlerle ödemesiz süre aşılmıştır. Müşterinin diğer talepleri hariç tutulmuştur.

(6) Teslimatta temerrüde düşersek ve bunun sonucunda müşteri zarar görürse, tazminat ödeme yükümlülüğümüz, her bir gecikme haftası için geciken hizmetin değerinin %3’ü ile sınırlıdır, ancak toplamda en fazla 15 teslimat değerinin %’si.

(7) Paketleme yönetmeliklerine uygun nakliye ve diğer ambalajlar – euro paletler hariç – geri alınmayacaktır.

§ 5 Risk Transferi / Kabul

(1) Sipariş onayında aksi belirtilmedikçe, “fabrika teslimi” teslimat kabul edilir.

(2) Nakliyeyi biz gerçekleştirsek dahi, mal fabrikadan çıkar çıkmaz fiyat ve performans riski müşteriye geçer. Teslimatın sevkiyata hazır olması ve bizim sorumlu olmadığımız nedenlerle sevkiyatın gecikmesi durumunda, sevkiyata hazır olma anında fiyat ve performans riski müşteriye geçer. Kabul iş yerimizde yapılacak ise, tahsile hazır bildiriminin kendisine ulaşması ile birlikte fiyat ve performans riski müşteriye geçer. Bu paragrafın hükümleri, aynı zamanda, düzenleme veya işleme amacıyla işyerimizde bulunan veya bulunmuş olan müşterinin öğeleri için de geçerlidir.

(3) Müşteri, kabulün yetkili temsilcisi tarafından yapılmasını sağlar. Alman Ticaret Kanunu’nun (HGB) 377. Bölümü uyarınca, müşteri ürünlerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve hatasız olup olmadığını derhal kontrol etmelidir. Sapmalar, teslimat görevlisine karşı teslimat belgesinde belirtilmelidir. Açık bir kusur daha sonra bildirilirse, Alman Ticaret Kanunu’nun (HGB) 377. maddesi uyarınca geç bildirilmiş sayılır. Yukarıda belirtilen yükümlülüğün ihlali, kusurun uygun ve hızlı bir soruşturma ile keşfedileceği sürece, tüm garanti taleplerinin kaybedilmesine neden olacaktır. Gizli kusurlar, keşfedildikten hemen sonra bildirilmeli ve kusurlu ürünün kullanımı derhal durdurulmalıdır. Teslim edilen malların bir kısmındaki kusurlar, teslimatın tamamı hakkında şikayet hakkı vermez.

§ 6 Garanti

(1) Müşteri, tarafımızdan yapılan teslimatın doğruluğunu, eksiksizliğini ve kusursuzluğunu derhal kontrol etmekle yükümlüdür. Açık kusurlar derhal bildirilmelidir, ancak toplamaya hazır olma bildirimi alındıktan veya ürünler fabrikamızdan çıktıktan sonra en geç on dört gün içinde, gizli kusurlar keşfedildikten hemen sonra bildirilmelidir. Aksi takdirde mallar onaylanmış sayılır. Teslim edilen malların bir kısmındaki kusurlar, teslimatın tamamı hakkında şikayet hakkı vermez. Garanti taleplerinin üçüncü şahıslara devredilmesi hariçtir.

(2) Kusurlar için sorumluluğa dayalı bir talep, önceki paragraf 1’e göre hariç tutulmadığı sürece, zamanaşımı – § 7 paragraf 1, cümleler 2 ve 3’te bir durum olmadıkça – devrinden itibaren bir yıl içinde hesaplanır. risk.

(3) Riskin devri sırasında hizmetlerimizin, normal kullanımda hizmeti olumsuzlayacak veya azaltacak malzeme veya işçilik kusurlarından etkilenmeyeceğini garanti ederiz. Ayrıca, özellikle müşterinin bize sunduğu bilgi ve belgelerdeki kusurlar gibi riskin devri sırasında kontrolümüzde olmayan durumlar için herhangi bir garanti kabul etmiyoruz. Müşteri veya üçüncü şahıslar tarafından uygunsuz ve uygunsuz kullanım veya mallarda yapılan değişiklikler, doğal aşınma ve yıpranma, yanlış veya ihmalkar muamele ve sorumlu olmadığımız olağanüstü dış etkilerden kaynaklanan hasarlar için, müşteri bunları kanıtlamadıkça, hiçbir garanti verilmemektedir. koşullar, bildirilen kusurun nedeni değildir.

(4) Garanti yükümlülüğümüzün tespiti için, mallar bizim tarafımızdan müşterinin tesisinde kontrol edilebilir veya kendi takdirimize bağlı olarak müşteri tarafından bize iade edilmesi veya teslim edilmesi gerekebilir.

(5) Riskin devri sırasında, kusurdan sorumlu olmamız koşuluyla, kendi takdirimize bağlı olarak, kusurlu ürünleri onaracağız veya yenisiyle değiştireceğiz. Onarım veya değiştirme teslimatı başarısız olursa, müşteri sözleşmeden çekilebilir veya ödemede indirim talep edebilir.

(6) Müşterinin teslim edilen mallardaki kusurlar nedeniyle, örneğin dolaylı hasarlardan kaynaklanan hasarlar gibi diğer talepleri – § 7’deki hükümlere tabidir – hariç tutulur. Malların kendisinde meydana gelmeyen hasarlardan, özellikle müşterinin kar kaybı veya diğer mali kayıplarından sorumlu değiliz – § 7’deki düzenlemelere tabi olarak -.

§ 7 Genel Sorumluluğun Sınırlandırılması

(1) Bu genel hüküm ve koşullarda aksi belirtilmediği sürece, yasal nedeni ne olursa olsun tazminat talepleri hariçtir. Bu, hasarın nedeninin kasıt veya ağır ihmalden kaynaklanması durumunda geçerli değildir. Sorumluluğun hariç tutulması, sözleşme ilişkisini karakterize eden temel yükümlülüklerin ihlali durumunda, yaşam, uzuv veya sağlığa zarar verilmesi durumunda veya Ürün Sorumluluğu Yasası uyarınca zorunlu yasal sorumluluk durumlarında da geçerli değildir. Bizim tarafımızdaki bir görev ihlali, yasal temsilcimizin veya vekil temsilcimizinkine eşdeğerdir.

(2) Zararlara ilişkin sorumluluğumuz hariç tutulduğu veya sınırlandırıldığı sürece, bu aynı zamanda çalışanlarımızın, çalışanlarımızın, temsilcilerimizin ve vekil temsilcilerinin kişisel sorumluluğu için de geçerlidir.

(3) Basit ihmal nedeniyle tazminat ödemek zorunda kalmamız durumunda, maddi hasar veya kişisel yaralanma için tazminat ödeme sorumluluğumuz sorumluluk sigortamızın kapsadığı miktarla sınırlıdır.

§ 8 Müşterinin Sorumluluğu

(1) Yetersiz, yanlış veya gecikmiş bilgi veya belge sağlanması durumunda, müşteri maruz kaldığımız masrafları üstlenir ve bunlardan kaynaklanan herhangi bir zararı bize tazmin etmek zorundadır.

(2) Müşterinin numunelerine veya çizimlerine dayalı olarak malların üretimi ve teslimatının üçüncü şahısların mülkiyet haklarını ihlal edip etmediğini ayrıntılı olarak kontrol edemeyiz. Bunun riski müşteriye aittir. Talep edilmesi halinde, bu bağlamda aleyhimize ileri sürülen tüm iddialardan bizi muaf tutacaktır. Sonuç olarak maruz kaldığımız tüm masrafları da o üstlenmek zorunda.

§ 9 Elektrik ve Elektronik Yasasından Yükümlülükler

(1) Müşteri, teslim edilen malları kullanım süresinin bitiminden sonra masrafları kendisine ait olmak üzere ve yasal hükümlere uygun olarak uygun şekilde elden çıkarma yükümlülüğünü üstlenir. Müşteri, bizi yükümlülüklerden aşağıdakilere uygun olarak kurtarır: § 10 para. 2 ElektroG (üreticinin geri alma yükümlülüğü) ve üçüncü şahısların ilgili talepleri.

(2) Müşteri, malları ticari üçüncü şahıslara devretmesi durumunda, kullanım süresi sona erdikten sonra malları yasal hükümler uyarınca masrafları kendilerine ait olmak üzere usulüne uygun olarak elden çıkarmakla yükümlü olacaktır. Müşteri, malı devrettiği üçüncü kişilere borç vermezse, teslim edilen malı kullanım süresi sona erdikten sonra masrafları kendisine ait olmak üzere geri almak ve kanuni hükümlere uygun şekilde imha etmek zorundadır.

§ 10 unvanın korunması

(1) Bu veya daha önceki bir iş ilişkisinden kaynaklanan tüm talepler tamamen çözülene kadar mallar bizim mülkiyetimizde (ayrılmış mallar) kalır. Müşteri, özellikle ödemede temerrüt durumunda, sözleşmeyi ihlal ederse, mülkiyetin muhafazasına tabi olan malları geri alma hakkına sahibiz. Bunları geri alırsak, bu açıkça yazılı olarak bildirilmedikçe sözleşmeden çekilmeyiz. Mülkiyetin korunmasına tabi malları geri aldıktan sonra, bunları elden çıkarmaya yetkiliyiz; satıştan elde edilen gelir, satış maliyetleri düşüldükten sonra müşterinin yükümlülüklerinden mahsup edilecektir.

(2) Müşteri, saklı tutulan malları dikkatli bir şekilde kullanmakla yükümlüdür; özellikle, bunları, masrafları kendisine ait olmak üzere, ikame değerinden yeterince sigortalamakla yükümlüdür. Bu sigortadan doğan haklar bize devredilmiştir; Bu görevi kabul ediyoruz.

(3) Müşteri, ayrılan malları ayrı olarak depolamak ve etiketlemekle yükümlüdür. Üçüncü şahıslar tarafından el konulması veya başka müdahaleler olması durumunda, müşteri mülkiyetimizi belirtmeli ve haklarımızı korumak için gerekli adımları atabilmemiz için derhal yazılı olarak bize bildirmelidir. Üçüncü taraf, Bölüm 771 ZPO uyarınca bir davanın adli ve yargı dışı masraflarını bize geri ödeyemezse, müşteri, maruz kaldığımız zarardan sorumludur.

(4) Müşteri, normal iş akışı içinde mülkiyetin muhafazasına tabi olan malları yeniden satma hakkına sahiptir; Müşterilerine veya üçüncü şahıslara yapılan yeniden satıştan kendisine tahakkuk eden nihai fatura tutarı (satış vergisi dahil) tutarındaki tüm talepleri, rezerve edilen malların işlenmeden veya işlendikten sonra yeniden satılıp satılmadığına bakılmaksızın, halihazırda bize devretmektedir. Bu görevi kabul ediyoruz.

(5) Müşteri, bu devirden sonra bile, iptal edilene kadar alacağı tahsil etmeye yetkilidir. Bu yetki, ancak müşterinin ödemede temerrüde düşmesi veya iflas davası açılması için başvurması halinde iptal edilebilir. Ayrıca, bu durumda müşteriden temlik edilen alacakları ve borçlularını bize bildirmesini, tahsil için gerekli tüm bilgileri vermesini, ilgili belgeleri teslim etmesini ve borçluya (üçüncü şahıs) devir hakkında bilgi vermesini talep edebiliriz.

(6) Ayrılan malların müşteri tarafından işlenmesi veya dönüştürülmesi her zaman bizim için gerçekleştirilir. Ayrılan mallar bize ait olmayan diğer öğelerle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıysa, yeni öğenin, satın alınan öğenin değerinin (satış vergisi dahil nihai fatura tutarı) diğer bağlantılı öğelere oranı oranında ortak mülkiyet ediniriz. bağlantı sırasında. Bağlantı, müşterinin kalemi ana kalem olarak kabul edilecek şekilde yapılırsa, müşterinin orantılı ortak mülkiyeti bize devrettiği kabul edilir. Müşteri, ortaya çıkan tek veya müşterek mülkiyeti bizim için tutacaktır.

(7) Menkul kıymetlerimizin gerçekleştirilebilir değeri teminat altına alınacak alacakları %20’den fazla aştığı sürece, müşterinin talebi üzerine hak sahibi olduğumuz menkul kıymetleri serbest bırakmayı taahhüt ederiz. Serbest bırakılacak menkul kıymetlerin seçimi bize aittir.

§ 11 Telif Hakkı

Sözleşme ilişkisi ile bağlantılı olarak müşteriye sağlanan tüm bilgi ve belgeler, özellikle belgeler, çizimler, broşürler vb. mülkiyet ve telif hakkını saklı tutarız. Müşteri, sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonra veya sözleşmenin gerçekleşmemesi durumunda kendisine teslim edilmesi gereken sözleşmeye bağlı olmayan tüm belgeleri derhal ve talep edilmeden bize teslim etmelidir. Bu bilgi ve belgeler, üçüncü şahısların erişimine açık hale getirilemez veya sözleşmede kararlaştırılan başka bir şekilde kullanılamaz.

§ 12 çeşitli

(1) Yargı yeri, Weilburg / Lahn’daki iş yerimizdir. Ancak müşteriyi iş yerinde dava etme hakkımız vardır. Ancak müşteriyi iş yerinde dava etme hakkımız vardır.

(2) Sipariş teyidinde aksi belirtilmedikçe iş yerimiz ifa yeridir.

(3) Federal Almanya Cumhuriyeti kanunu, BM satış kanunu hariç olmak üzere, münhasıran sözleşme tarafları arasındaki tüm ticari ilişkilere uygulanır.

(4) Bu sözleşmeden doğan talepler, ne tür olursa olsun, yazılı onayımız olmadan tamamen veya kısmen devredilemez veya başkasına devredilemez.

(5) Bu hüküm ve koşulların herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz olması veya hale gelmesi, kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir. Bu durumda, sözleşme tarafları, ekonomik açıdan etkin olmayan düzenlemeye mümkün olduğunca yakın bir anlaşmaya varmayı taahhüt ederler.

(6) Bu hüküm ve koşullardan sapmalar yazılı olarak yapılmalıdır. Bu yazılı form sözleşmesi de sadece yazılı olarak değiştirilebilir.

Durum: Temmuz 2010