Laboratuvar makası

Tip 1: yuvarlak-yuvarlak
Tip 2: keskin-yuvarlak
Tip 3: keskin-keskin

Malzeme A (Uzunluk) a (Uzunluk) Tip Parça No.
Paslanmaz  100  30  4000 
Paslanmaz  115  45  4001 
Paslanmaz  130  50  4002 
Paslanmaz  145  60  4003 
Paslanmaz  150  60  4004 
Paslanmaz  165  70  4005 
Paslanmaz  180  80  4006